Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian O x yz , cho đường thẳng . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng đã cho?

Trong không gian , cho đường thẳng straight capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 plus t end cell row cell y equals negative 2 minus 2 t end cell row cell z equals 3 end cell end table close . Điểm nào sau đây thuộc đường
thẳng đã cho?

R. Roboctvx51

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với t = 0 ta được ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 0 = 1 y = − 2 − 2.0 = − 2 z = 3 ​ Vậy điểm M ( 1 ; − 2 ; 3 ) thuộc đường thẳng △

Với  ta được 

Vậy điểm  thuộc đường thẳng 
 

1

Câu hỏi tương tự

Vi ế t ph ươ ng tr ì nh c ủ a đườ ng th ẳ ng song song v ớ i đườ ng th ằ ng và cắt hai đường thẳng d1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG