Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho , . Một mặt cầu luôn đi qua và tiếp xúc với tại . Biết rằng, luôn thuộc một đường tròn cố định bán kính . Tính bán kính của đường tròn đó.

Trong không gian , cho , . Một mặt cầu luôn đi qua  và tiếp xúc với  tại . Biết rằng,  luôn thuộc một đường tròn cố định bán kính . Tính bán kính của đường tròn đó.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có A B → = 3 ; 1 ; - 2 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/RCc7onXPUoAOOHOppQkiTvB0r4APkjr0fIVVvBazJyBKgzYUsmffKOXumwIfuFbW82ENQFrbR-yB3ySUhowDGyPWyXRDzSNZcBNkpFGPqnRPziwk9CcBZTU_3UU6ljyWobh4ruYU" style="width: 96.00px; height: 20.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A B with rightwards arrow on top equals open parentheses 3 semicolon 1 semicolon minus 2 close parentheses"> là vectơ chỉ phương của đường thẳng . Phương trình tham số của đường thẳng là . Giả sử cắt tại . Do . Khi đó ; . Ta có . Điểm thuộc mặt phẳng và cách điểm cố định một khoảng . Vậy luôn thuộc một đường tròn cố định bán kính .

Ta có <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced><mrow><mn>3</mn><mo>;</mo><mn>1</mn><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></math>là vectơ chỉ phương của đường thẳng .

Phương trình tham số của đường thẳng  là .

Giả sử cắt tại .

Do .

Khi đó ; .

Ta có .

Điểm  thuộc mặt phẳng và cách điểm cố định một khoảng . Vậy  luôn thuộc một đường tròn cố định bán kính .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng . Góc giữa và trục là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG