Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho điểm . Viết phương trình mặt phẳng qua và cắt chiều dương của các trục , , lần lượt tại , , sao cho nhỏ nhất với là trọng tâm tam giác .

Trong không gian  cho điểm . Viết phương trình mặt phẳng  qua  và cắt chiều dương của các trục , ,  lần lượt tại , ,  sao cho  nhỏ nhất với  là trọng tâm tam giác .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi , , với , , . Khi đó ta có phương trình mặt phẳng là: . Gọi là trọng tâm . . Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có: . . Mặt khác: ⇒ a 2 + b 2 + c 2 ≥ a . 2 + b + c 2 6 ⇒ a 2 + b 2 + c 2 ≥ 216 ⇒ O G ≥ 2 6 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/opmhjYFGKpKDPjf_BLt2F8gohtCz-ydFbBvVsmORjp4OBgXYU3AjzJvgDtkBDhJ-p1BI5y13UTL3yh1t9dPVOIiqJrr6FNxO3VHSyle6l2mk1rGZmORzt_-V44AaZ0OAAZWleWUS" style="width: 216.00px; height: 74.67px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="rightwards double arrow a squared plus b squared plus c squared greater or equal than open parentheses a.2 plus b plus c close parentheses squared over 6 rightwards double arrow a squared plus b squared plus c squared greater or equal than 216 rightwards double arrow O G greater or equal than 2 square root of 6"> . Dấu xảy ra khi , . Khi đó phương trình mặt phẳng hay .

Gọi , ,  với , , .

Khi đó ta có phương trình mặt phẳng  là: .

Gọi  là trọng tâm .

.

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có:

.

.

Mặt khác:

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>&#x21D2;</mo><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#x2265;</mo><mfrac><msup><mfenced><mrow><mi>a</mi><mo>.</mo><mn>2</mn><mo>+</mo><mi>b</mi><mo>+</mo><mi>c</mi></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup><mn>6</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#x21D2;</mo><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#x2265;</mo><mn>216</mn><mo>&#x21D2;</mo><mi>O</mi><mi>G</mi><mo>&#x2265;</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>6</mn></msqrt></math>.

Dấu  xảy ra khi , .

Khi đó phương trình mặt phẳng  hay .

1

Câu hỏi tương tự

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng , .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG