Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian ,cho điểm và mặt phẳng . Viết phương trình mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng .

Trong không gian begin mathsize 16px style O x y z end style , cho điểm begin mathsize 16px style I open parentheses 1 semicolon space 2 semicolon minus 5 close parentheses end style  và mặt phẳng begin mathsize 16px style open parentheses P close parentheses colon 2 x minus 2 y plus z minus 8 equals 0 end style . Viết phương trình mặt cầu có tâm begin mathsize 16px style I end style và tiếp xúc với mặt phẳng begin mathsize 16px style open parentheses P close parentheses end style .

  1.  

  2.  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Suy ra phương trình mặt cầu là .

Ta có  .

Suy ra phương trình mặt cầu là  .

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ệ t ọ a độ Để -c á c vu ô ng g ó c Oxyz cho h ì nh chop t ứ gi á c đê u S.ABCD , biêt S(3;2;4),B(1;2;3),D(3;0;3) . L â p ph ươ ng tr ì nh đườ ng vu ô ng g ó c chung c ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG