Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian O x yz , cho điểm A ( 1 ; − 6 ; 1 ) và mặt phẳng ( P ) : x + y + 7 = 0. Điểm B thay đổithuộc O z ; điểm C thay đổi thuộc mặt phẳng ( P ) . Biết rằng tam giác A BC có chu vi nhỏ nhất. Tọa độ điểm B là:

Trong không gian  cho điểm  và mặt phẳng  Điểm  thay đổi thuộc  điểm thay đổi thuộc mặt phẳng  Biết rằng tam giác  có chu vi nhỏ nhất. Tọa độ điểm  là:

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Kiểm tra thấy hai điểm A, B nằm cùng phía so với bờ là mặt phẳng (P), trục Oz song song với mặt phẳng(P). Lấy điểm A'đối xứng với A qua mặt phẳng (P). Ta có các đánh giá: + AB ≥ A B 0 ​ với B 0 ​ là hình chiếu của A lên trục Oz và A B 0 ​ có độ dài không đổi. + BC + CA = BC + CA'≥ A'B ≥ A'H, A'H có độ dài không đổi. Từ đó suy ra AB + BC + CA ≥ A B 0 ​ + A 'H. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi B trùng B 0 ​ (0; 0; 1). Chọn đáp án A

Hướng dẫn giải 

Kiểm tra thấy hai điểm A, B nằm cùng phía so với bờ là mặt phẳng (P), trục Oz song song với mặt phẳng (P). 

 

Lấy điểm A' đối xứng với A qua mặt phẳng (P). Ta có các đánh giá:
+ AB ≥ A
 với  là hình chiếu của A lên trục Oz và A có độ dài không đổi.
+ BC + CA = BC + CA' ≥ A'B ≥ A'H, A'H có độ dài không đổi.
Từ đó suy ra 
AB + BC + CA ≥ A + A 'H.
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi B trùng (0; 0; 1).

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 2 5 ​ x 2 ln ( x − 1 ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG