Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , cho điểm , , trong đó , , là các số thực dương thỏa mãn . Biết mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu . Thể tích của khối tứ diện bằng

 Trong không gian , cho điểm , ,  trong đó , ,  là các số thực dương thỏa mãn . Biết mặt phẳng  tiếp xúc với mặt cầu . Thể tích của khối tứ diện  bằng

  1. .        

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu có tâm và bán kính . Mặt phẳng có dạng mặt chắn . Vì nên điểm . Mặt khác nên mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại . Suy ra hay I M → = - 6 7 1 ; 2 ; 3 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/oaeiqzIWE2j3rrO66P_IN5vJkUBqTlNZnbpsKu08eWNcQ9TBP2xQl4vpouZ71Dfb4z6V0vrdhQ0i6WzuvkIyx2Ph32MjLfFm6ccpmD6ZOcwfpATiccmj8vLKc2OLAiBxuAFeuyM_" style="width: 109.33px; height: 34.67px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack I M with rightwards arrow on top equals negative 6 over 7 open parentheses 1 semicolon 2 semicolon 3 close parentheses"> là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng . Phương trình mặt phẳng . . Suy ra tọa độ , , lần lượt là , , . , , . Thể tích của khối tứ diện là .

Mặt cầu  có tâm  và bán kính .

Mặt phẳng  có dạng mặt chắn .

 nên điểm .

Mặt khác  nên mặt phẳng  tiếp xúc với mặt cầu  tại .

Suy ra  hay <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>I</mi><mi>M</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mo>-</mo><mfrac><mn>6</mn><mn>7</mn></mfrac><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>;</mo><mn>2</mn><mo>;</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced></math> là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

Phương trình mặt phẳng .

.

Suy ra tọa độ , ,  lần lượt là , , .

, , .

Thể tích của khối tứ diện  là .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng và điểm . Mặt phẳng qua và vuông góc với đường thẳng có phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG