Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian O x yz , cho điểm E ( 2 ; 1 ; 3 ) , mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y − z − 3 = 0 và mặt cầu ( S ) : ( x − 3 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z − 5 ) 2 = 36 .Gọi △ là đường thẳng đi qua E , nằm trong ( P ) và cắt ( S ) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của △ là

Trong không gian , cho điểm , mặt phẳng  và mặt cầu . Gọi là đường thẳng đi qua  , nằm trong và cắt tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của  là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Mặt cầu có tâm I ( 2 ; 3 ; 5 ) , R = 6 , I E = 6 ​ < R suy ra E nằm trong mặt cầu Gọi C ( I ′ ; r ) ​ = ( P ) ∩ ( S ) suy ra I ′ là hình chiếu vuông góc của I xuống mặt phẳng ( P ) Phương trình đường thẳng d qua I và vuông góc với ( P ) là d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 3 + 2 t y = 2 + 2 t z = 5 − t ​ Vì △ là đường thẳng đi qua E , nằm trong ( P ) và cắt ( S ) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất nên △ là đường thẳng đi qua E , nằm trong ( P ) và vuông góc với I ′ E suy ra u △ ​ ​ = [ n ( P ) ​ ​ , I ′ E ] = 9 ( 1 ; − 1 ; 0 ) Vậy Phương trình của △ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + t y = 1 − t , t ∈ R z = 3 ​

Đáp án C

Mặt cầu có tâm  suy ra  nằm

trong mặt cầu

Gọi  suy ra  là hình chiếu vuông góc của  xuống

mặt phẳng 

Phương trình đường thẳng qua  và vuông góc với

là đường thẳng đi qua , nằm trong và cắt  tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất nên  là đường thẳng đi qua , nằm trong  và vuông góc với  suy ra

Vậy Phương trình của  

1

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG