Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho hai điểm , và đường thẳng có phương trình . Phương trình đường thẳng đi qua và vuông góc với sao cho khoảng cách từ đến nhỏ nhất là

Trong không gian  cho hai điểm ,  và đường thẳng  có phương trình . Phương trình đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  sao cho khoảng cách từ  đến  nhỏ nhất là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là mặt phẳng đi qua và vuông góc với , khi đó đường thẳng đi qua và vuông góc với sẽ nằm trong mặt phẳng Gọi , lần lượt là hình chiếu của lên mặt phẳng và đường thẳng , ta có . Mà nên . Hay khoảng cách từ đến nhỏ nhất bằng khi , tức là đường thẳng đi qua và . Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là u → 2 ; 2 ; - 1 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/A0taFlXeXOCH7AsxH1KHiVM5pxfBB0KT-R6OIgxEfV0uNTECSfUwK3a7_9_pcXaxMnsIykGVWY3R3RZEes3q9aBU7BQEMxLZGZKY99I1xCt0H7fq4vBsPaDy25iyJJ-D7H2Nh15u" style="width: 68.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="u with rightwards arrow on top open parentheses 2 semicolon 2 semicolon minus 1 close parentheses"> Mặt phẳng đi qua và vuông góc với có phương trình Đường thẳng đi qua vuông góc với có phương trình . Điểm là hình chiếu của trên mặt phẳng nên tọa độ của là nghiệm của hệ Đường thẳng đi qua và nhận A ' M → 1 ; 0 ; 2 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/4BvhdlKVziILL7F2I_M-cAIwjZ5sSAXlWCXYiFJIad84xRcAV91HKznpHQw8gDzVrZ03hi7OICoMLnZn6ABS3adNBWvS574GTR4nLfGKemPV6yPgZSzmVUa1czb4fGVHJHCCZpqA" style="width: 74.67px; height: 20.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A apostrophe M with rightwards arrow on top open parentheses 1 semicolon 0 semicolon 2 close parentheses"> làm vectơ chỉ phương. Phương trình của là .

Gọi  là mặt phẳng đi qua  và vuông góc với , khi đó đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  sẽ nằm trong mặt phẳng

Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  lên mặt phẳng  và đường thẳng , ta có .

 nên . Hay khoảng cách từ  đến  nhỏ nhất bằng   khi , tức là đường thẳng  đi qua  và .

Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>u</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mfenced><mrow><mn>2</mn><mo>;</mo><mn>2</mn><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></math>

Mặt phẳng  đi qua  và vuông góc với  có phương trình

Đường thẳng  đi qua  vuông góc với  có phương trình .

Điểm  là hình chiếu của  trên mặt phẳng  nên tọa độ của  là nghiệm của hệ

Đường thẳng  đi qua  và  nhận <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mo>'</mo><mi>M</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>;</mo><mn>0</mn><mo>;</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></math> làm vectơ chỉ phương. Phương trình của  là .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( là tham số). Mặt phẳng cắt mặt cầu theo một đường tròn có bán kính bằng . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG