Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho hệ tọa độ Oxyz cho ABC có A(1;-3;-1), B(-3;1;1), C(3;3;3) AABC có diện tích là:

Trong không gian cho hệ tọa độ Oxyz cho incrementABC có A(1;-3;-1), B(-3;1;1), C(3;3;3) incrementAABC có diện tích là:
 

  1. S equals 6 square root of 6

  2. S equals 6 square root of 5

  3. S equals 12

  4. S equals 6 square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho (d) ⊥ (d') và chéo nhau. Lấy A cố định ∈ (d) và 2 điểm B, C ∈ (d') sao cho mặt phẳng (B,(d)) ⊥ (C,(d)). Gọi A', B', C' là chân các đường cao chứa △ ABC. Chứng minh rằng: A'B.A'C=const; AB 2 + AC 2...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG