Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho hệ tọa độ Oxyz cho ABC có A(1;-3;-1), B(-3;1;1), C(3;3;3) AABC có diện tích là:

Trong không gian cho hệ tọa độ Oxyz cho incrementABC có A(1;-3;-1), B(-3;1;1), C(3;3;3) incrementAABC có diện tích là:
 

  1. S equals 6 square root of 6

  2. S equals 6 square root of 5

  3. S equals 12

  4. S equals 6 square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 1 x 2 + m x ​ đồng biến trên ( 3 ; + ∞ ) khì và chỉ khi mnhận giá trị nào trong các giá trị sau?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG