Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho các đường thẳng a, b, c và mặt phẳng (P) . Mệnh đề nào sau đây sai?

Trong không gian cho các đường thẳng a, b, c và mặt phẳng (P) . Mệnh đề nào sau đây sai?

  1. Nếu  và   thì 

  2. Nếu  và   thì 

  3. Nếu  và   thì 

  4. Nếu  và a cắt c thì b vuông góc với mặt phẳng chứa a và c

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian mặt cầu (S) tiếp xúc với 6 mặt của một hình lập phương cạnh a, thể tích khối cầu (S) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG