Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho ba điểm A(3 ; 0 ;-2), B(2 ;-1 ; 0) và C(4:-2 ; 5). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọađộ là :

Trong không gian cho ba điểm A(3 ; 0 ;-2), B(2 ;-1 ; 0) và C(4:-2 ; 5). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là :

  1. (-2 ; 3 ; 1);

  2. (2 ; 2 ; 3);

  3. (4 ;-1 ; 1);

  4. (4 ;-2 ; 5)

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : ⎩ ⎨ ⎧ ​ A = ( 3 ; 0 ; − 2 ) B = ( 2 ; − 1 ; 0 ) C = ( 4 ; − 2 ; 5 ) ​ ⇒ G = ( 3 3 + 2 + 4 ​ ; 3 0 − 1 − 2 ​ ; 3 − 2 + 0 + 5 ​ ) = ( 2 ; − 1 ; 1 )

Ta có :

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 ; − 5 ; 3 ) , b = ( 0 ; 2 ; − 1 ) , c = ( 1 ; 7 ; − 2 ) và x = 2 a − b + 3 c . Trong các bộ số sau, bộ số nào là tọađộcủa x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG