Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian, cho bôn đ i ể m A(-4;4;0),B(2;0;4),C(;2;-1),D(7;-2;3) Ch ứ ng minh răng bôn đ i ể m A,B,C,D năm tr ê n c ù ng m ộ t m ặ t ph ẳ ng. T í nh kho à ng c á ch t ừ đ i ể m C đê n đườ ng th ẳ ng AB . Tim tr ê n AB đ i ể m M sao cho t ồ ng MC+MD l à nh ỏ nhât.

Trong không gian, cho bôn đim A(-4;4;0),B(2;0;4),C(;2;-1),D(7;-2;3)

  1. Chng minh răng bôn đim A,B,C,D năm trên cùng mt mt phng.
  2. Tính khoàng cách t đim C đên đường thng AB.
  3. Tim trên AB đim M sao cho tng MC+MD là nh nhât.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2,Ph ư ong tr ì nh đườ ng th ẳ ng Gọi H H ( 3 t + 2 ; − 2 t ; 2 t + 4 ) ∈ AB ⇒ CH = ( 3 t + 1 ; − 2 t − 2 ; 2 t + 5 ) Ta có CH ⊥ AB ⇔ CH ⋅ AB = 0 ⇔ t = − 1 ⇒ ∣ CH ∣ = 13 ​ G ọ i C ' là đ i ể m đố i x ứ ng v ớ i C qua AB⇒ C ' (2;0;4)⇒ C ' D =(5;-2;-1) . Phu ơ ng tr ì nh c ủ a đườ ng th ẳ ng C ' D l à : Xét hpt của AB với C'D ⇒ C ′ D ∩ AB = M o ​ ( 2 ; 0 ; 4 ) Với M b ấ t kỳ thu ộ̣c AB , ta c ó MC + MD = MCC ′ + MD ≥ C ′ D . Dấu b ằ ng x ả y ra ⇔ M ≡ M o ​ ( 2 ; 0 ; 4 ) = C ′ D ∩ AB .

table attributes columnalign right end attributes row blank cell text  1.  end text straight A left parenthesis negative 4.4 semicolon 0 right parenthesis semicolon straight B left parenthesis 2 semicolon 0 semicolon 4 right parenthesis semicolon straight C left parenthesis 1 semicolon 2 semicolon minus 1 right parenthesis semicolon straight D left parenthesis 7 semicolon minus 2 semicolon 3 right parenthesis end cell row blank cell blank rightwards double arrow open curly brackets table row cell AB equals left parenthesis 6 semicolon minus 4 semicolon 4 right parenthesis end cell row cell CD with minus on top equals left parenthesis 6 semicolon minus 4 semicolon 4 right parenthesis end cell end table rightwards double arrow AB with minus on top equals CD with minus on top rightwards double arrow straight A comma straight B comma straight C comma straight D close text  thẳng hàng.  end text end cell end table

2,Phưong trình đường thng AB colon fraction numerator straight x minus 2 over denominator 3 end fraction equals fraction numerator straight y over denominator negative 2 end fraction equals fraction numerator straight z minus 4 over denominator 2 end fraction left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x equals 3 straight t plus 2 end cell row cell straight y equals negative 2 straight t end cell row cell straight z equals 2 straight t plus 4 end cell end table close

Gọi H 

Ta có 

Gi C '  là đim đối xng vi C  qua AB⇒ C ' (2;0;4)⇒ C ' D =(5;-2;-1) .
Phu
ơng trình ca đường thng C ' D  làopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x equals 5 straight k plus 2 end cell row cell straight y equals negative 2 straight k end cell row cell straight z equals negative straight k plus 4 end cell end table close

Xét hpt của AB với C'D open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x equals 3 straight t plus 2 semicolon straight y equals negative 2 straight t semicolon straight z equals 2 straight t plus 4 end cell row cell straight x equals 5 straight k plus 2 semicolon straight y equals negative 2 straight k semicolon straight z equals negative straight k plus 4 end cell end table close

Với M  bt kỳ thuộ̣c AB , ta có .
Dấu 
bng xy ra .

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

X é t s ự d ồ ng ph ẳ ng c ủ a ba vecto a , b , c trong các trường hợp sau a) a = ( 1 ; − 1 ; 1 ) , b = ( 0 ; 1 ; 2 ) , c = ( 4 ; 2 ; 3 ) b) a = ( 1 ; − 1 ; 1 ) , b = ( 0 ; 1 ; 2 ) , c = ( 4 ; 2 ; ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG