Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong h ệ tr ụ c t ọ a độ ( Oxyz ) , cho hai vect ơ a = ( 1 ; 1 ; − 3 ) , b = ( − 2 ; 1 ; 0 ) . Cosin g ó c gi ữ a hai vect ơ b ằ ng

Trong h trc ta độ (Oxyz), cho hai vectơ . Cosin góc gia hai vectơ a with not stretchy rightwards arrow on top comma b with not stretchy rightwards arrow on top bng
 

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

cos ( a , b ) = ∣ a ∣ ​ ∣ ∣ ​ b ∣ ∣ ​ a b ​ = 11 ​ . 5 ​ − 2 + 1 ​ = − 55 ​ 1 ​ Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A = ( −1; 2; 3). Hãy viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với trục Oz?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG