Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho đường tròn ( C ) { x 2 + y 2 + z 2 − 6 x + 2 y − 2 z + 10 = 0 x + 2 y − 2 z + 1 = 0 ​ . Bán kính của đường tròn là:

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho đường tròn

. Bán kính của đường tròn là:

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt phẳng ( α ) có phương trình x + 2 y − 2 z + 1 = 0 Mặt cầu x 2 + y 2 + z 2 − 6 x + 2 y − 2 z + 10 = 0 có bán kính: R = 9 + 1 + 1 − 10 ​ = 1 và tâm I ( 3 ; − 1 ; 1 ) ⇒ d ( I ; ( α )) = I H = 3 ∣ 3 − 2 − 2 + 1 ∣ ​ = 0 nên mặt phẳng ( α ) qua tâm I của mặt cầu suy ra đường tròn đã cho có bán kính R = 1

Mặt phẳng  có phương trình 

Mặt cầu  có bán kính:

 và tâm 

 nên mặt phẳng  qua tâm I của mặt cầu suy ra đường tròn đã cho có bán kính 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mp với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng △ : 3 x − 4 y + 10 = 0 . Viết phương trình của đường tròn có bán kính R = 5 và tiếp xúc với △ tại điểm A(2;4)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG