Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong h ệ t ọ a độ Oxyz cho hai đ iêm M(1;2;-2) v à N(2;0;-2) a. Viêt ph ươ ng tr ì nh t ổ ng qu á t c ủ a c á c m ặ t ph ẳ ng đ i qua M,N v ả laan l ượ t vu ô ng g ó c v ớ i c á c m ặ t ph ẳ ng t ọ a độ . b. Viêt ph ươ ng trinh tổng quátt c ù a m ặ t ph ẳ ng ( α ) di qua M,N v à vu ô ng g ó c v ớ i m ạ̉ t phăng x + y +2 z - 1=0 .

Trong h ta độ Oxyz cho hai điêm M(1;2;-2) và N(2;0;-2)
a. Viêt phương trình tng quát ca các mt phng đi qua M,N v laan lượt vuông góc vi các mt phng ta độ .
b. Viêt phương trinh tổng quátt cùa mt phng (α) di qua M,N và vuông góc vi mạ̉t phăng x+y+2z-1=0.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Đườ ng th ẳ ng Δ m l ả giao tuy ể n c ủ a hai m ặ t ph ẳ ng cho b ở i ph ươ ng trinh (1) v à (2). Hai m ặ t ph ẳ ng đó c ó c á c vect ơ ph á p tuyên l à n 1 =(1;- m ;1) v ã n 2 =(m;1:-m) . B ở i v ậ y Δ m c ó vect ơ chi ph ươ ng u m l à : Goi φ làg ó c h ợ p b ờ i Δ m v à tr ụ c Oz thi: V ậ y φ kh ô ng ph ụ thu ộ c v à o m v à φ = 45 ∘ . b. T ọ a độ giao đ i ể m P c ủ a Δ m v à m ặ t ph ẳ ng z=0 l à nghi ệ m c ủ a h ệ tr ì nh: Nh ư v ậ y đ i ể m P c ó t ọ a độ : x p ​ = 1 + m 2 2 m ​ ; y p ​ = 1 + m 2 1 − m 2 ​ ; z p ​ = 0 . Nh ậ n x é t r ẳ ng: . Nh ư v ậ y qu ỹ t í ch giao đ i ể m M l à đườ ng tr ò n x 2 + y 2 − 1 = 0 năm trong m ạ̃ t ph ẳ ng z=0 . T ọ a độ giao đ i ể m Q c ủ a Δ m v à m ặ t ph ẳ ng x=0 l à nghi ệ m c ủ a h ệ ph ư ong tr ì nh: (Khi m 2 =1 t ứ c l à m=±1 đườ ng th ẳ ng Δ m kh ô ng căt m ẵ t ph ẳ ng x=0 ). Nh ư v ậ y t ọ a độ c ủ a Q l à : . V ậ y qu ỹ t í ch c ủ a Q l à hypebol y 2 - z 2 =1 n ằ m trong m ặ t ph ẳ ng x=0 . T ọ a độ giao đ i ể m R c ủ a Δ m v à m ặ t ph ẳ ng y=0 l à nghi ệ m c ủ a h ộ ph ươ ng trinh: (Khi m=0 đườ ng th ẳ ng Δ m kh ô ng căt m ặ t ph ẳ ng y=0 )

a. Đường thng Δm l giao tuyn ca hai mt phng cho bi phương trinh
(1) và (2). Hai mt phng đó có các vectơ pháp tuyên là n1=(1;-m;1)
vã n2=(m;1:-m). Bi vy Δm có vectơ chi phương um là:
stack straight u subscript straight m with rightwards arrow on top equals open square brackets stack straight n subscript 1 with rightwards arrow on top semicolon stack straight n subscript 2 with minus on top close square brackets equals open parentheses open vertical bar table row cell negative straight m end cell 1 row 1 cell negative straight m end cell end table close vertical bar semicolon open vertical bar table row 1 1 row cell negative straight m end cell straight m end table close vertical bar semicolon open vertical bar table row 1 cell negative straight m end cell row straight m 1 end table close vertical bar close parentheses equals open parentheses straight m squared minus 1 semicolon 2 text end text straight m semicolon straight m squared plus 1 close parentheses
Goi φ là góc hp bi Δm và trc Oz thi:
cos invisible function application phi equals fraction numerator stack u subscript m times j with rightwards arrow on top over denominator u subscript m times j with rightwards arrow on top end fraction equals fraction numerator m squared plus 1 over denominator square root of open parentheses m squared minus 1 close parentheses squared plus 4 m squared plus open parentheses m squared plus 1 close parentheses squared end root end fraction equals fraction numerator m squared plus 1 over denominator square root of 2 m to the power of 4 plus 4 m squared plus 2 end root end fraction equals fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction rightwards double arrow phi equals 45 to the power of ring operator
Vy φ không ph thuc vào m và φ=45.
b. Ta độ giao đim P ca Δm và mt phng z=0 là nghim ca h trình: begin mathsize 11px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus m y plus z minus m equals 0 end cell row cell m x plus y minus m z minus 1 equals 0 end cell row cell z equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus m y minus m equals 0 end cell row cell m x plus y minus 1 equals 0 end cell row cell z equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals fraction numerator 2 m over denominator 1 plus m squared end fraction end cell row cell y equals fraction numerator 1 minus m squared over denominator 1 plus m squared end fraction end cell row cell z equals 0 end cell end table close close close end style
Như vy đim P có ta độ:.
Nhn xét rng: x subscript p superscript 2 plus y subscript p superscript 2 equals fraction numerator 4 m squared over denominator open parentheses 1 plus m squared close parentheses squared end fraction plus open parentheses 1 minus m squared close parentheses squared over open parentheses 1 plus m squared close parentheses squared equals open parentheses 1 plus m squared close parentheses squared over open parentheses 1 plus m squared close parentheses squared equals 1.
Như vy qu tích giao đim M là đường tròn  năm trong mạ̃t phng z=0.
Ta độ giao đim Q ca Δm và mt phng x=0 là nghim ca h phưong trình:

begin mathsize 11px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus m y plus z minus m equals 0 end cell row cell m x plus y minus m z minus 1 equals 0 end cell row cell x equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative m y plus z minus m equals 0 end cell row cell y minus m z minus z equals 0 end cell row cell x equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y equals fraction numerator 1 plus m squared over denominator 1 minus m squared end fraction blank open parentheses m squared not equal to 1 close parentheses end cell row cell z equals fraction numerator 2 m over denominator 1 minus m squared end fraction end cell end table blank close close close end style


(Khi m2=1 tc là m=±1 đường thng Δm không căt mt phng x=0 ). Như vy ta độ ca Q là:

x subscript Q equals 0 semicolon y subscript Q equals fraction numerator 1 plus m squared over denominator 1 minus m squared end fraction semicolon z subscript Q equals fraction numerator 2 m over denominator 1 minus m squared end fraction space c h u space y space r a n g space y subscript q superscript 2 minus z subscript q superscript 2 equals fraction numerator open parentheses 1 plus m squared close parentheses squared minus 4 m squared over denominator open parentheses 1 minus m squared close parentheses squared end fraction equals open parentheses 1 minus m squared close parentheses squared over open parentheses 1 minus m squared close parentheses squared equals 1.
Vy qu tích ca Q là hypebol y2-z2=1 nm trong mt phng x=0. Ta độ giao đim R ca Δm và mt phng y=0 là nghim ca h phương trinh:begin mathsize 11px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus m y plus z minus m equals 0 end cell row cell m x plus y minus m z minus 1 equals 0 end cell row cell y equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus z minus m equals 0 end cell row cell m x minus m z minus 1 equals 0 end cell row cell y equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals fraction numerator m squared plus 1 over denominator 2 m end fraction blank left parenthesis m not equal to 0 right parenthesis end cell row cell y equals 0 end cell row cell z equals fraction numerator m squared minus 1 over denominator 2 m end fraction end cell end table close close close end style
(Khi m=0 đường thng Δm không căt mt phng y=0 )

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc ba y = f(x)có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.Biết hàm số f(x) đạt cực trị tại hai điểm x 1 ​ , x 2 ​ thỏa mãn x 2 ​ = x 1 ​ + 2 và f ( x 1 ​ ) + f ( x 2 ​ ) = 0 . Gọi S 1 ​ và S...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG