Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho 2 đường thẳng ( d ) : 2 x − 1 ​ = 1 y + 3 ​ = − 2 z − 4 ​ ( d ′ ) : 1 x + 2 ​ = − 2 y − 1 ​ = 2 z + 1 ​ Viết phương trình đường thẳng vuông góc chung của (d) và (d') là:

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho 2 đường thẳng 

Viết phương trình đường thẳng vuông góc chung của (d) và (d') là:

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( d ) : 2 x − 1 ​ = 1 y + 3 ​ = − 2 z − 4 ​ ( d ′ ) : 1 x + 2 ​ = − 2 y − 1 ​ = 2 z + 1 ​ a = ( 2 ; 1 ; − 2 ) là vectơ chỉ phương của (d); b = ( 1 ; − 2 ; 2 ) là vectơ chỉ phương của (d'). Gọi (P) là mặt phẳng qua (d) và vuông góc với ( α ) suy ra (P) qua M 0 ​ = ( 1 ; − 3 ; 4 ) và có vectơ pháp tuyến n p ​ ​ = [ a ; n ′ ] trong đó n p ​ ​ = [ a ; n ′ ] = ( − 2 ; − 6 ; − 5 ) ; n ′ = ( − 17 ; 14 ; − 10 ) . Vậy phương trình mặt phẳng (P) là: 17 x − 14 y + 10 z − 99 = 0 *Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua (d') và vuông góc với ( α ) vectơ pháp tuyến của (Q) là n q ​ ​ = [ b ; n ′ ] = ( 22 ; 1 ; − 10 ) . Vậy phương trình mặt phẳng (Q) là: 22 x + y − 10 z + 33 = 0 . Suy ra phương trình đường vuông góc chung là { 17 x − 14 y + 10 z − 99 = 0 22 x + y − 10 + 33 = 0 ​

 là vectơ chỉ phương của (d);  là vectơ chỉ phương của (d'). Gọi (P) là mặt phẳng qua (d) và vuông góc với  suy ra (P) qua  và có vectơ pháp tuyến  trong đó 

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là:

*Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua (d') và vuông góc với  vectơ pháp tuyến của (Q) là . Vậy phương trình mặt phẳng (Q) là: . Suy ra phương trình đường vuông góc chung là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a. Gọi I là trung điểm của AC. Biết hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn B I = 3 I H và góc giữa hai mặt phẳng (SAB); ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG