Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hình dưới, điểm nào trong các điểm A, B, C, D biểu diễn cho số phức có môđun bằng

Trong hình dưới, điểm nào trong các điểm A, B, C, D biểu diễn cho số phức có môđun bằng 2 square root of 2

  1. Điểm A

  2. Điểm B

  3. Điểm C

  4. Điểm D

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D biểu diễn cho . Số phức này có modun bằng

D biểu diễn cho 2 plus 2 i. Số phức này có modun bằng 2 square root of 2

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh với mọi số phức u và v ta có: ∣ uv ∣ = ∣ u ∣ ∣ v ∣ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG