Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã X có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol). A. B. C. D.

Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã X có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol).

A. 19 m cubed

B. 21 m cubed

C. 18 m cubed

D. 40 m cubed

  1. 19 m cubed

  2. 21 m cubed

  3. 18 m cubed

  4. 40 m cubed

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. Chọn hệ trục như hình vẽ.

Đáp án đúng là D.

Chọn hệ trục O x y  như hình vẽ.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số { 7 − 4 x 2 khi 0 ≤ x ≤ 1 4 − x 2 khi x > 1 ​ . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số f(x) và các đường thẳng x=0; x=3; y=0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG