Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã X có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol).

Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã X có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol).

  1. 19

  2. 21

  3. 18

  4. 40

R. Roboctvx62

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn hệ trục O x y như hình vẽ: Gọi là Parabol đi qua hai điểm Nên ta có hệ phương trình sau: Gọi là Parabol đi qua hai điểm Nên ta có hệ phương trình sau: Ta có thể tích của bê tông là:

Chọn hệ trục  như hình vẽ:

Gọi open parentheses P subscript 1 close parentheses colon y equals alpha x squared plus c là Parabol đi qua hai điểm A open parentheses 19 over 2 semicolon 0 close parentheses comma B not stretchy left parenthesis 0 semicolon 2 not stretchy right parenthesis

Nên ta có hệ phương trình sau:

 open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 0 equals a times open parentheses 19 over 2 close parentheses squared plus 2 end cell row cell 2 equals b end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell a equals negative 8 over 361 end cell row cell b equals 2 end cell end table close close  not stretchy rightwards double arrow open parentheses P subscript 1 close parentheses colon y equals negative 8 over 361 x squared plus 2

Gọi open parentheses P subscript 2 close parentheses colon y equals a x squared plus c là Parabol đi qua hai điểm C not stretchy left parenthesis 10 semicolon 0 not stretchy right parenthesis comma D open parentheses 0 semicolon 5 over 2 close parentheses

Nên ta có hệ phương trình sau:

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 0 equals a times left parenthesis 10 right parenthesis squared plus 5 over 2 end cell row cell 5 over 2 equals b end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell a equals negative 1 over 40 end cell row cell b equals 5 over 2 end cell end table close close  not stretchy rightwards double arrow open parentheses P subscript 2 close parentheses colon y equals negative 1 over 40 x squared plus 5 over 2

Ta có thể tích của bê tông là:

 V equals 5.2 open square brackets integral subscript 0 superscript 10   open parentheses negative 1 over 40 x squared plus 5 over 2 close parentheses d x minus space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space minus integral subscript 0 superscript 19 over 2 end superscript   open parentheses negative 8 over 361 x squared plus 2 close parentheses d x close square brackets equals 40 m cubed

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình phẳng được giới hạn bởi các đường Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay xung quanh trục bằng , với là phân số tối giản. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG