Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều (v 2 – v 0 2 = 2as) ta có các điều kiện nào dưới đây? A. s > 0; a > 0; v > v 0 . B. s > 0; a < 0; v < v 0 . C. s > 0; a > 0; v < v 0 . D. s > 0; a < 0; v > v 0 .

Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều (v2 – v02 = 2as) ta có các điều kiện nào dưới đây?

A. s > 0; a > 0; v > v0.

B. s > 0; a < 0; v < v0.

C. s > 0; a > 0; v < v0.

D. s > 0; a < 0; v > v0.

  1. s > 0; a > 0; v > v0.

  2. s > 0; a < 0; v < v0.

  3. s > 0; a > 0; v < v0.

  4. s > 0; a < 0; v > v0.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: A. HD Giải: Vì vật chuyển động thẳng nhanh dần đều nên a và v luôn cùng dấu. Quãng đường đi của vật luôn dương nên s &gt; 0, a &gt; 0 và v &gt; v 0 .

Đáp án: A.

HD Giải: Vì vật chuyển động thẳng nhanh dần đều nên a và v luôn cùng dấu.

Quãng đường đi của vật luôn dương nên s > 0, a > 0 và v > v0.

3

Câu hỏi tương tự

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua điểm A rồi qua điểm B cách A 20 m trong thời gian t = 2s. Vận tốc của ô tô khi đi qua điểm B là v B = 12 m/s. a) Tính gia tốc của ô tô và vận tốc của...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG