Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có các số cùng biểu thị một số hữu tỉ? A. ; ; ; B. ; ; ; C. ; ; ; D.

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có các số cùng biểu thị một số hữu tỉ?

A. 0 comma 753 over 4fraction numerator negative 15 over denominator negative 20 end fraction75 over 150

B. 0 comma 550 over 100fraction numerator negative 2 over denominator 4 end fractionfraction numerator 3 over denominator negative 6 end fraction

C. 0 comma 2550 over 2001 fourth3 over 12

D.  1 comma 5 semicolon space 2 comma 5 semicolon space 3 comma 5 semicolon space 4 comma 5

  1. 0 comma 753 over 4fraction numerator negative 15 over denominator negative 20 end fraction75 over 150

  2. 0 comma 550 over 100fraction numerator negative 2 over denominator 4 end fractionfraction numerator 3 over denominator negative 6 end fraction

  3. 0 comma 2550 over 2001 fourth3 over 12

  4. 1 comma 5 semicolon space 2 comma 5 semicolon space 3 comma 5 semicolon space 4 comma 5

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng làC. ; ; ; Quan sát các đáp án, đưa chúng về cùng một dạng (phân số hoặc số thập phân) nếu tất cả cùng biểu diễn một số ta được đáp án đúng. Lời giải chi tiết: Trong các đáp án, chỉ có đáp án C là có các số cùng biểu diễn một số hữu tỉ

Đáp án đúng là C. 0 comma 2550 over 2001 fourth3 over 12

Quan sát các đáp án, đưa chúng về cùng một dạng (phân số hoặc số thập phân) nếu tất cả cùng biểu diễn một số ta được đáp án đúng.

Lời giải chi tiết: 

Trong các đáp án, chỉ có đáp án C là có các số cùng biểu diễn một số hữu tỉ 1 fourth

1

Câu hỏi tương tự

Cách viết nào sau đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG