Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các đồ thị hàm số sau, đồ thị nào là đồ thị của hàm số y = ∣ x − 1 ∣ x ​ ?

Trong các đồ thị hàm số sau, đồ thị nào là đồ thị của hàm số ?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ch ọ n B. Ta c ó Do đó đồ th ị h à m s ố y = ∣ x − 1∣ x ​ đượ c suy từ đồ th ị h à m s ố y = x − 1 x ​ b ằ ng c á ch: Gi ữ nguy ê n ph ầ n đồ thi h à m s ố y = x − 1 x ​ phía b ê n phải đườ ng th ẳ ng x = 1 . L ấ y đố i xứ ng ph ầ n đồ th ị h à m s ố y = x − 1 x ​ phíabê n trá i đườ ng th ẳ ng x = 1 qua tr ụ c ho à nh. Hợ p hai phần đồ th ị ở tr ê n ta đượ c to à n b ộ đồ th ị h à m s ố y = ∣ x − 1∣ x ​ .

Chn B.
Ta có y equals fraction numerator x over denominator vertical line x minus 1 vertical line end fraction equals open curly brackets table attributes columnalign left left columnspacing 1em end attributes row cell fraction numerator x over denominator x minus 1 end fraction      text  khi  end text x greater than 1 end cell row cell negative fraction numerator x over denominator x minus 1 end fraction      text  khi  end text x less than 1 end cell end table close
Do đó đồ th hàm s  được suy từ đồ th hàm s  bng cách:

  • Gi nguyên phn đồ thi hàm s  phía bên phải đường thng .
  • Ly đối xứng phn đồ th hàm s  phía bên trái đường thng  qua trc hoành.

Hợp hai phần đồ th trên ta được toàn b đồ th hàm s

.


 

1

Câu hỏi tương tự

Ph ươ ng tr ì nh c ó bao nhi ê u nghi ệ m?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG