Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số phức thỏa mãn điều kiện . Số phức z để số phức w = -5+i có môđun nhỏ nhất là

Trong các số phức thỏa mãn điều kiện open vertical bar z minus 4 plus 3 i close vertical bar equals open vertical bar z plus 1 minus 2 i close vertical bar. Số phức z để số phức w = z with bar on top -5+i có môđun nhỏ nhất là

  1. z = 2 + i

  2. z = -2

  3. z = 4+2i

  4. z = 3+5i

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: z 4 − z 3 + 2 1 ​ z 2 + z + 1 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG