Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số hữu tỷ: 7 − 2 ​ , 11 − 3 ​ , 3 − 4 ​ , 4 − 3 ​ số hữu tỷ lớn nhất là:

Trong các số hữu tỷ:  số hữu tỷ lớn nhất là:

R. Roboteacher58

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

7 − 2 ​ = − 0 , 2857 11 − 3 ​ = − 0 , ( 27 ) 3 − 4 ​ = − 1 , 3 4 − 3 ​ = − 0 , 75 V ậ y s o ^ ˊ l ớ n nh a ^ ˊ t l a ˋ 11 − 3 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, y biết: 3 x ​ = 4 y ​ và x+y=14

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG