Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, đâu là giá trị ghi số đường tiệm cận của hàm số y = x 2 − 1 2 x ​ − 1 ​ ?

Trong các số dưới đây, đâu là giá trị ghi số đường tiệm cận của hàm số ?

  1. 3;

  2. 0;

  3. 1;

  4. 2;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị có tiệm cận ngang y=0vì x → + ∞ lim ​ y = 0 Đồ thị có tiệm cận đứng x=1vì x → 1 + lim ​ y = x → 1 − lim ​ y = + ∞ Vậy 2 là số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = x 2 − 1 2 x ​ − 1 ​

Đồ thị có tiệm cận ngang y=0 vì
Đồ thị có tiệm cận đứng x=1 vì
Vậy 2 là số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

1

Câu hỏi tương tự

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của đồ thị y = x − 1 − x 1 ​ tại điểm có hoành độ x=1 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG