Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ cos 2 x d x ​ ?

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ?

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ cos 2 x d x ​ = ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ ( tan x ) ′ d x = tan x ∣ 4 π ​ 3 π ​ ​ = 3 ​ − 1 . Vậy ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ cos 2 x d x ​ = 3 ​ − 1 .

Ta có .
Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng (A) giới hạn bởi các đường cong ( ∅ ) : y = x 3 , đường thẳng ( Δ ) : y = x quay quanh trục O y tạo thành là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG