Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 0 1 ​ 4 + 5 x 2 ​ x d x ​ ?

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ?

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ 0 1 ​ 4 + 5 x 2 ​ x d x ​ = 10 1 ​ ∫ 0 1 ​ 4 + 5 x 2 ​ ( 4 + 5 x 2 ) ′ d x ​ = 10 4 + 5 x 2 ​ ​ ∣ ∣ ​ 0 1 ​ = 10 3 − 2 ​ = 10 1 ​ . Vậy ∫ 0 1 ​ 4 + 5 x 2 ​ x d x ​ = 10 1 ​ .

Ta có . Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng ( H ) giới hạn bởi các đường y = cos x 5 ​ ​ , y = 0 , x = 0 , x = 3 π ​ quay quanh trục Ox tạo thành là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG