Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 0 1 ​ x e x d x ?

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ?

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt { u = x d v = e x d x ​ ⇒ { d x v = e x ​ . Ta có ∫ 0 1 ​ x e x d x = x e x ∣ 0 1 ​ − ∫ 0 1 ​ e x d x = ( e x ( x − 1 ) ) ∣ 0 1 ​ = − 1 Vậy ∫ 0 1 ​ x e x d x = − 1 .

Đặt Ta có

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 0 2 π ​ ​ x sin 2 x d x ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG