Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các sốdưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ − 2 π ​ 2 π ​ ​ 1 + 2 x 2 x − 1 cos x ​ d x ?

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ?

  1. 0;

  2. 2;

  3. 1;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ − 2 π ​ 2 π ​ ​ 1 + 2 x 2 x − 1 cos x ​ d x = ∫ 0 2 π ​ ​ ( 1 + 2 x ) ⋅ 2 2 x cos x ​ d x − ∫ 0 − 2 π ​ ​ ( 1 + 2 x ) ⋅ 2 2 x cos x ​ d x ( 1 ) Đặt x=-tta có x=0thì t = 0 , x = − 2 π ​ thì t = 2 π ​ và d x = − d t . ∫ 0 − 2 π ​ ​ ( 1 + 2 x ) ⋅ 2 2 x cos x ​ d x = ∫ 0 π ​ ( 1 + 2 − 1 ) ⋅ 2 2 − t cos ( − t ) ​ d ( − t ) = − ∫ 0 2 π ​ ​ ( 1 + 2 t ) ⋅ 2 cos t ​ d t = − ∫ 0 2 π ​ ​ ( 1 + 2 x ) ⋅ 2 cos x ​ d x Thay vào (1) có ∫ − 2 π ​ 2 π ​ ​ 1 + 2 x 2 x − 1 cos x ​ d x = ∫ 0 2 π ​ ​ ( 1 + 2 x ) ⋅ 2 2 x cos x ​ d x + ∫ 0 2 π ​ ​ ( 1 + 2 x ) ⋅ 2 cos x ​ d x = ∫ 0 2 π ​ ​ ( 1 + 2 x ) ⋅ 2 ( 1 + 2 x ) cos x ​ d x = ∫ 0 2 π ​ ​ 2 cos x ​ d x = 2 sin x ​ ∣ ∣ ​ 0 2 π ​ ​ = 2 1 ​ .Vậy ∫ − 2 π ​ 2 π ​ ​ 1 + 2 x 2 x − 1 cos x ​ d x = 2 1 ​

Ta có

Đặt x=-t ta có x=0 thì thì .

Thay vào (1) có

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng (A) giới hạn bởi các đường cong ( ∅ ) : y = x 3 , đường thẳng ( Δ ) : y = x quay quanh trục O y tạo thành là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG