Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ − 3 π ​ 3 π ​ ​ cos 2 x d x :

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của :

  1. 1;

  2. 0;

  3. ;

  4. ;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do f ( x ) = cos 2 x là hàm số chẵn, nên áp dụng công thức ∫ − a a ​ f ( x ) d x = 2 ∫ 0 d ​ f ( x ) d x t a c o ˊ ∫ − 3 π ​ π ​ cos 2 x d x = ∫ 0 π ​ cos 2 x d 2 x = sin 2 x ∣ 0 3 π ​ ​ = 1

Do là hàm số chẵn, nên áp dụng công thức

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) -1 ≤ x ≤ 4 có đồ thị các đoạn thẳng như hình bên. Tích phân I= ∫ − 1 4 ​ f(x)dx bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG