Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây,số nào ghi giá trị của ∫ 1 9 ​ x ​ d x ​ . d x :

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của :

  1. ;

  2. 4;

  3. 3;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ 1 9 ​ x ​ d x ​ = 2 x ​ ∣ ∣ ​ 1 9 ​ = 2 ( 3 − 1 ) = 4

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x)>0 , xác định và có đọa hàm trên đoạn [0;1] và thỏa mãn g(x)=1+2018 ∫ 0 x ​ f(t)dt và g(x)= f 2 (x).Tính ∫ 0 1 ​ g ( x ) ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG