Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 4 s i n 3 10 3 s i n 1 0 0 ​ d x

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của

  1. ;

  2. ;

  3.  ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ 4 s i n 3 10 3 s i n 1 0 ∘ ​ d x = x ∣ 4 s i n 3 1 0 ∘ 3 s i n 1 0 ∘ ​ = 3 sin 1 0 ∘ − 4 sin 3 1 0 ∘ = sin 3 0 ∘ = 2 1 ​ . Vậy ∫ 4 s i n 3 10 3 s i n 1 0 ∘ ​ d x = 2 1 ​ .

Ta có.
Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 1 + x 2 x ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG