Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ − 1 1 ​ 1 + 2 x 2∣ x ∣ ​ d x :

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của :

  1. 1;

  2. 2;

  3. 4;

  4. 0.

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ − 1 1 ​ 1 + 2 x 2∣ x ∣ ​ d x = ∫ 0 1 ​ 1 + 2 x 2 x ​ d x + ∫ − 1 0 ​ 1 + 2 x 2 ( − x ) ​ d x ( 1 ) Đặt x = − t ta có x = 0 thì t = 0 , x = − 1 thì t = 1 , d x = − d t và ∫ − 1 0 ​ 1 + 2 x 2 ( − x ) ​ d x = − ∫ 1 0 ​ 1 + 2 − t 2 t ​ d t = ∫ 0 1 ​ 2 ′ ( 1 + 2 − t ) 2 ′ ⋅ 2 t ​ d t = ∫ 0 1 ​ 1 + 2 ′ 2 ′ ⋅ 2 t ​ d t = ∫ 0 1 ​ 1 + 2 ′ 2 r ⋅ 2 x ​ d x Thay vào (1) ta có ∫ 1 1 ​ − 1 + 2 x 2∣ x ∣ ​ d x = ∫ 0 1 ​ 1 + 2 x 2 x ​ d x + ∫ 0 1 ​ 1 + 2 ′ 2 x ⋅ 2 x ​ d x = ∫ 0 1 ​ 1 + 2 ′ ( 1 + 2 x ) 2 x ​ d x = ∫ 0 1 ​ 2 x d x = x 2 ∣= 1

Ta có
Đặt ta có thì thì  và

Thay vào (1) ta có

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 1 + x 2 x ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG