Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 0 e ​ ln x d x ?

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ?

  1. ;

  2. 1 ;

  3. 2

  4. e+1.

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét ∫ 0 e ​ ln x d x . Đặt { u = ln x d v = d x ​ ⇒ { d u = x d x ​ v = x ​ Vậy ∫ 1 e ​ ln x d x = x ln x ∣ 1 e ​ − ∫ 1 e ​ d x = x ( ln x − 1 ) ∣ 1 e ​ = e ( 1 − 1 ) − 1 ( 0 − 1 ) = 1

Xét Đặt

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 0 1 ​ 4 + 5 x 2 ​ x d x ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG