Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 0 2 π ​ ​ x sin 2 x d x ?

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ?

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x = 2 π ​ − t , khi x ˙ = 0 thì t = 2 π ​ , khi x = 2 π ​ thì t = 0 , d x = − d t và ∫ 0 2 π ​ ​ x sin 2 x d x = ∫ 0 2 π ​ ​ ( 2 π ​ − t ) sin ( π − 2 t ) d t = 2 π ​ ∫ 0 2 π ​ ​ sin 2 t d t − ∫ 0 2 π ​ ​ t sin 2 t d t = − 4 π ​ cos 2 t ∣ ∣ ​ 0 2 π ​ ​ − ∫ 0 2 π ​ ​ x sin 2 x d x = 2 π ​ − ∫ 0 2 π ​ ​ x sin 2 x d x Suy ra 2 ∫ 0 2 π ​ ​ x sin 2 x d x = 2 π ​ ⇔ ∫ 0 2 π ​ ​ x sin 2 x d x = 4 π ​ .

Đặt , khi thì , khi thì ,  và


Suy ra .

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng (A) giới hạn bởi các đường cong ( ∅ ) : y = x 3 , đường thẳng ( Δ ) : y = x quay quanh trục O y tạo thành là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG