Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ∫ 1 2 ​ x ( x + 1 ) d x ​

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ 1 2 ​ x ( x + 1 ) d x ​ = ∫ 1 2 ​ ( x 1 ​ − x + 1 1 ​ ) d x = ln x + 1 x ​ ∣ ∣ ​ 1 2 ​ = ln 3 2 ​ − ln 2 1 ​ = ln 3 4 ​ .Vậy ∫ 1 2 ​ x ( x + 1 ) d x ​ = ln 3 4 ​ .

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 1 2 ​ + 3 m u x 4 + 1 d x ​ Cho tích phân , n , số tự nhiên) Tìm mối liên hệ giữa I n ​ v a ˋ I n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG