Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số 40232, 1245, 52110 a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 ? b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ? c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

Trong các số 40232, 1245, 52110

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 40232 ; b) 1245 ; c) 52110 ; d) 1245 ; e) 52110

a) 40232 ;     

b) 1245 ;     

c) 52110 ;     

d) 1245 ;     

e) 52110

7

Câu hỏi tương tự

Tính (tính nhanh nếu có thể): a) 79 . 283 + 21 . 301 + 79 . 17 – 21 b) 8 19 : 8 18 .8 + 4. 3 2 − 1 2018 c) 700 + {5 . [60 : (5 – 3 . 7 0 )] – 1 0 2 }

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG