Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số 142; 255; 197; 210. Số không chia hết cho cả 2 và 5 là: A. 142 B. 255 C. 210 D. 197

Trong các số 142; 255; 197; 210. Số không chia hết cho cả 2 và 5 là:

A. 142   

B. 255   

C. 210

D. 197

  1. 142

  2. 255

  3. 210

  4. 197

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. +) Vì 142 có chữ số tận cùng là 2 nên 142 chỉ chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5. +) Vì 225 có chữ số tận cùng là 5 nên 255 chỉ chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2. +) Vì 210 có chữ số tận cùng là 0 nên 210 chia hết cho cả 5 và 2. +) Vì 197 có chữ số tận cùng là 7 nên 197 không chia hết cho cả 5 và 2.

Đáp án đúng là D.

+) Vì 142 có chữ số tận cùng là 2 nên 142 chỉ chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5.

+) Vì 225 có chữ số tận cùng là 5 nên 255 chỉ chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2.

+) Vì 210 có chữ số tận cùng là 0 nên 210 chia hết cho cả 5 và 2.

+) Vì 197 có chữ số tận cùng là 7 nên 197 không chia hết cho cả 5 và 2.

2

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG