Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các số 1234; 5670; 4520; 3456. Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là: A. 5670 B. 1234 C. 4520 D. 3456

Trong các số 1234; 5670; 4520; 3456. Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là:

A. 5670      

B. 1234      

C. 4520      

D. 3456

  1. 5670

  2. 1234

  3. 4520

  4. 3456

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Các số chia hết cho 2 và 5 là: 5670; 4520 Ta có: (5 + 6 + 7 + 0) =18 và (4 + 5 + 2 + 0) = 11 Do đó, 5670 chia hết cho cả 3 và 9. Vậy số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là 5670. Chọn A.

Đáp án đúng là A.

Các số chia hết cho 2 và 5 là: 5670; 4520

Ta có: (5 + 6 + 7 + 0) =18 và (4 + 5 + 2 + 0) = 11

Do đó, 5670 chia hết cho cả 3 và 9.

Vậy số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là 5670.

Chọn A.

2

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) a) 146+121+54+379 b) 43.16+29.57+13.43+57 c) 5 6 :5 4 +3 2 -2019 0 d) 100:{250:[450-(4.53 - 23.25)]}

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG