Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của đồ thị y = 2 x + x 1 ​ tạiđiểm có hoành độ x=1:

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ x=1:

  1. y = x+1

  2. y = 2x+2

  3. y = x+2

  4. y = x-2

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 2 − x 2 1 ​ . Tại x=1có y ′ = 1 , y ( 1 ) = 3 . Phương trình tiếp tuyến tại x=1là y = y ′ ( 1 ) ( x − 1 ) + y ( 1 ) ⇔ y = ( x − 1 ) + 3 ⇔ y = x + 2

Ta có . Tại x=1 có .

Phương trình tiếp tuyến tại x=1 là  
 

1

Câu hỏi tương tự

Nếu x= -1là điểm cực tiểu của hàm số f ( x ) = 3 ( m − 1 ) x 3 ​ + 2 ( 3 m − 2 ) x 2 ​ + m 2 x + 6 thì giá trị của mlà:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG