Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của đồ thị y = x + 1 x 2 − x ​ tại điểm x= -2?

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm x= -2 ?

  1. y = 3x -12;

  2. y = 3x + 12;

  3. y = x - 8;

  4. y = -x - 8;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 1 − ( x + 1 ) 2 2 ​ ; y ′ ( − 2 ) = − 1 ; y ( 2 ) = − 6 . Phương trình tiếp tuyến tại x= -2là y = y ′ ( − 2 ) ( x + 2 ) − 6 ⇔ y = − ( x + 2 ) − 6 ⇔ y = − x − 8 .

Ta có . Phương trình tiếp tuyến tại x= -2 là .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz cho mặt phẳng ( α ) : x − 4 y + 4 z − 3 = 0 và đường thẳng ( Δ ) : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 4 t y = 2 t z = 3 + t ​ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG