Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các phương trình sau, cái nào là phương trình mặt cầu? Nếu là phương trình mặt cầu, hay cho biết tâm và bán kính.

Trong các phương trình sau, cái nào là phương trình mặt cầu?

Nếu là phương trình mặt cầu, hay cho biết tâm và bán kính.

display style x to the power of 2 end exponent plus 2 y to the power of 2 end exponent plus 3 z to the power of 2 end exponent plus x plus 2 y plus 3 z plus 4 equals 0

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong phương trình , các hệ số x 2 , y 2 , z 2 không bằng nhau nên nó không phải là phương trình mặt cầu.

Trong phương trình display style x to the power of 2 end exponent plus 2 y to the power of 2 end exponent plus 3 z to the power of 2 end exponent plus x plus 2 y plus 3 z plus 4 equals 0, các hệ số  không bằng nhau nên nó không phải là phương trình mặt cầu.

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn điểm Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG