Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ − 4 3 ​ ? 15 − 12 ​ ; 20 − 15 ​ ; − 32 24 ​ ; 28 − 20 ​ ; 36 − 27 ​

Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phân số biểu diễn số hữu tỉ − 4 3 ​ là 20 − 15 ​ ; − 32 24 ​ và 36 − 27 ​ .

Phân số biểu diễn số hữu tỉ  là  và .

7

Câu hỏi tương tự

Điền ký hiệu ∈ ,  ∈ , ⊂ cho đúng: Z ... Q

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG