Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Vì ∫ ​ sin 2 x d x ​ = − cos x + C

Đáp án B

Vì 

1

Câu hỏi tương tự

Biết I = ∫ 3 4 ​ x 2 + x d x ​ = a ln 2 + b ln 3 + c ln 5 ,với a ,b, c là các số nguyên. Tính S= a+ b+ c

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG