Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

  1. Hai khối chóp có hai đáy là hai đa giác bằng nhau thì thể tích bằng nhau.

  2. Hai khối đa diện có thể tích bằng nhau thì bằng nhau

  3. Hai khối lăng trụ có chiều cao bằng nhau thì thể tích bằng nhau

  4. Hai khối đa diện bằng nhau có thể tích bằng nhau

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. Câu hỏi lí thuyết “Khái niệm về thể tích khối đa diện” (SGK hình học 12 trang 21, mục I phần b)

Đáp án đúng là D.

Câu hỏi lí thuyết “Khái niệm về thể tích khối đa diện” (SGK hình học 12 trang 21, mục I phần b)

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp các số thực m để hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + ( m + 2 ) x − m đạt cực tiểu tại x = 1 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG