Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khai triển hằng đẳng thức sau, khai triển nào sai? A. (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 B. (A – B) 3 = A 3 – 3A 2 B – 3AB 2 + B 3 C. A 2 – B 2 = (A – B)(A + B) D. A 3 – B 3 = (A – B)(A 2 + AB + B 2 )

Trong các khai triển hằng đẳng thức sau, khai triển nào sai?

A. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2   

B. (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3

C. A2 – B2 = (A – B)(A + B)    

D. A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

  1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2   

  2. (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3

  3. A2 – B2 = (A – B)(A + B)    

  4. A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải (A – B) 3 = (A + (-B)) 3 = A 3 + 3.A 2 .(-B) + 3.A.(-B) 2 + (-B) 3 = A 3 – 3A 2 B + 3AB 2 – B 3 ⇒ (A – B) 3 = A 3 – 3A 2 B – 3AB 2 + B 3 là sai Đáp án cần chọn là: B. (A – B) 3 = A 3 – 3A 2 B – 3AB 2 + B 3

Lời giải

(A – B)3 = (A + (-B))3

= A3 + 3.A2.(-B) + 3.A.(-B)2 + (-B)3

= A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

⇒ (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3 là sai

Đáp án cần chọn là: B. (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số tự nhiên liên tiếp, biết tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số sau là 50. Tìm ba số đã cho.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG