Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khai triển hằng đẳng thức sau, khai triển nào sai? A. (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 B. (A – B) 3 = A 3 – 3A 2 B – 3AB 2 + B 3 C. A 2 – B 2 = (A – B)(A + B) D. A 3 – B 3 = (A – B)(A 2 + AB + B 2 )

Trong các khai triển hằng đẳng thức sau, khai triển nào sai?

A. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2   

B. (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3

C. A2 – B2 = (A – B)(A + B)    

D. A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

  1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2   

  2. (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3

  3. A2 – B2 = (A – B)(A + B)    

  4. A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải (A – B) 3 = (A + (-B)) 3 = A 3 + 3.A 2 .(-B) + 3.A.(-B) 2 + (-B) 3 = A 3 – 3A 2 B + 3AB 2 – B 3 ⇒ (A – B) 3 = A 3 – 3A 2 B – 3AB 2 + B 3 là sai Đáp án cần chọn là: B. (A – B) 3 = A 3 – 3A 2 B – 3AB 2 + B 3

Lời giải

(A – B)3 = (A + (-B))3

= A3 + 3.A2.(-B) + 3.A.(-B)2 + (-B)3

= A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

⇒ (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3 là sai

Đáp án cần chọn là: B. (A – B)3 = A3 – 3A2B – 3AB2 + B3

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG