Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau nào sai?

Trong các khẳng định sau nào sai?

  1. |i|=|-i|

  2. Trong tập hợp số phức, mọi số đều có số nghịch đảo.

  3. Căn bậc hai của một số thực âm là số phức

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số không (hay là số phức 0=0+ 0.i) có môđun bằng 0 nên không là số không có nghịch đảo. Bởi thế Clà khẳng định sai. Các khẳng định còn lại đều đúng.

Số không (hay là số phức 0=0+ 0.i ) có môđun bằng 0 nên không là số không có nghịch đảo. Bởi thế C là khẳng định sai. Các khẳng định còn lại đều đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Nếu F ( x ) = ∫ x 2 + 2 x + 3 ​ ( x + 1 ) d x ​ thì:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG