Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

  1. Mọi hàm liên tục trên một khoảng đều tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên khoảng đó.

  2. Mọi hàm liên tục trên một đoạn đều tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.

  3. Mọi hàm liên tục trên tập xác định của nó đều tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định đó

  4. Mọi hàm xác định trên một đoạn đều tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Chọn phương án đúng trong các phương án sau.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG