Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?

R. Robo.Ctvx8

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ a > b c > d ​ ⇔ { a > b − c < − d ​ ⇔ { a > b − d > − c ​ ⇒ a − d > b − c

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG