Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳngđịnh sau, khẳngđịnh nào sai ? A. B. C. D.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. integral e to the power of x d x equals e to the power of x plus C

B. integral 0 d x equals C

C. integral 1 over x d x equals ln x plus C

D. undefined 

  1. integral e to the power of x d x equals e to the power of x plus C 

  2. integral 0 d x equals C 

  3. integral 1 over x d x equals ln x plus C 

  4. undefined 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn C.

Ta có: integral 1 over x d x equals ln x plus Cnot equal toundefined

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm của hàm số ∫ ( x + 2 ) e 2 x dx

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG